Avokatë për viktima
të aksidenteve
dhe të siguruarit

Ne jemi në anën tuaj dhe luftojmë për ju

 • Sigurimi juaj nuk paguan pas një aksidenti?
 • Po luftoni për një pension invaliditeti?
 • A po përkeqësohen më tej problemet tuaja psikologjike?
 • A ju ka trajtuar gabim ndonjë mjek?
 • A po zvarritet pa fund çështja e detyrimit tuaj?

Ne ju ndihmojmë të vini në zbatim kërkesat tuaja! Ne përfaqësojmë vetëm viktimat dhe palët e dëmtuara: Viktimat e aksidentit, pacientët, të siguruarit, të afërmit.

Ne do t'ju udhëzojmë në mënyrë të sigurt drejt destinacionit tuaj përmes këtij lumi paragrafësh

Një aksident ose një sëmundje e rëndë jua kthen përmbys jetën tuaj të mëparshme. Por nuk mjafton me kaq: Mund të shkaktohet edhe paaftësi për punë apo edhe aftësi e kufizuar fizike. Dhe papritmas lindin vështirësitë me shoqëritë e sigurimit, punëdhënësit ose autoritetet. Pas katastrofës shëndetësore vjen një katastrofë financiare.

Tani e marrim ne në dorë: Ne ndërtojmë një pasqyrë të përgjithshme të të gjitha kërkesave tuaja. Ne qartësojmë, këshillojmë, flasim me të gjithë palët e përfshira, negociojmë dhe, nëse është e nevojshme, shkojmë në gjykatë. Mund të na e lini ne në dorë dhe ju t'i përkushtoheni shërimit tuaj. Ne i kemi frenat në dorë dhe nuk do të heqim dorë.

Pse të zgjidhni indemnis?

Ne jemi një Ekip avokatësh të specializuar për përfaqësimin e viktimave të aksidenteve dhe palëve të siguruara.

Shoqëritë e sigurimeve janë të fuqishme, disponojnë shuma të mëdha parash dhe kanë ekspertët e tyre mjekësorë. Si viktimë e një aksidenti ose dëmtimi tjetër, ju keni përjetuar gjëra të këqija dhe jeni të pambrojtur. Ne ju përfaqësojmë - me përkushtim dhe fuqi.

Ne punojmë me saktësi në ndërfaqen ndërmjet ligjit dhe mjekësisë: Ne i njohim mangësitë në raportet mjekësore dhe e kuptojmë kur gjykatat nuk i klasifikojnë saktë faktet mjekësore. Pranë vetes kemi një rrjet të madh ekzaminuesish mjekësor, ekspertësh dhe specialistësh të tjerë.

Ne do t'ju tregojmë hapur dhe me sinqeritet se si e vlerësojmë rastin tuaj. Ne mund të flasim me njëri-tjetrin në mirëbesim në një mjedis të mbrojtur.

Dokumentet ligjore dhe raportet mjekësore janë të vështira për t'u kuptuar. Ne ju shpjegojmë se çfarë nënkuptohet dhe flasim me ju normalisht. Në gjermanisht, frëngjisht, italisht ose anglisht. A flisni një gjuhë tjetër? Merrni dikë me vete që keni besim për t'ju përkthyer.

Lista e kontrollit për ju

Nëse e gjeni veten në situatat e mëposhtme, keni ardhur në vendin e duhur.

 • Aksident automobilistik
 • Aksident në punë
 • Aksident në kohën e lirë
 • Aksident ushtarak
 • Sëmundje të rënda fizike ose mendore
 • Trajtim i gabuar mjekësor
 • Krim
 • Paaftësi për punë
 • Aftësi e kufizuar, paaftësi për të punuar
 • Vdekje e një të afërmi
 • Papunësi
 • Ndjekje penale si viktimë
 • Paaftësi që nga lindja (defekt në lindje)
 • Vështirësi financiare
 • Sigurimi i përgjegjësisë
 • Sigurimi i mjeteve motorike
 • Sigurimi i aksidenteve
 • Sigurimi ushtarak
 • Sigurimi i përfitimit ditor nga sëmundjet
 • Sigurimi i papunësisë
 • Sigurimi i aftësisë së kufizuar
 • Fondi i pensionit
 • Sigurim i jetës
 • Sigurimi shëndetësor
 • Sigurimi i lejes së lindjes
 • Shërbime suplementare
 • Kujdesi social

Konsultë fillestare
individuale

Ne diskutojmë gjërat më të rëndësishme në 45 minuta për CHF 100

Mund të na gjeni
në katër vendndodhje